Post Widget 1

Medycyna podróży

Czy istnieje lista świadczeń zdrowotnych?

Czy istnieje lista świadczeń zdrowotnych?

W polskim systemie prawa medycznego nie znajdziemy zamkniętej listy określającej czynności, które będą stanowić świadczenie zdrowotne. Decydujący w przypadku kwalifikacji działań jako świadczenia zdrowotnego jest cel podejmowania czynności. Stosownie do ustawowej definicji, świadczenie zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Pojęcie świadczenia zdrowotnego jest kluczowe z punktu widzenia prawa medycznego zarówno dla podmiotów udzielających tych świadczeń, jak również dla pacjentów. Działalność lecznicza, zgodnie z definicją ustawową, polega przede wszystkim na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dopiero w dalszej kolejności w ustawie o działalności leczniczej zostało wskazane, że działalność lecznicza może polegać również na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Z perspektywy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia świadczenie zdrowotne jest przedmiotem stosunku prawnego jaki łączy pacjenta i podmiot udzielający świadczeń. Można stwierdzić, iż jest treścią funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.

Z perspektywy pacjenta, uzyskanie świadczenia zdrowotnego stanowi realizację jego praw. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje, w jaki sposób powinny być udzielane świadczenia zdrowotne. Istotny jest aspekt jakości świadczenia zdrowotnego, które powinno być udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Z jakością udzielanego świadczenia zdrowotnego związany jest również obowiązek udzielenia tego świadczenia:

AOTMiT badania bezpieczeństwo budżet CDC ciąża funkcjonariusz publiczny jedzenie jet lag kara finansowa klauzula kobieta ciężarna kontuzja kremy i olejki lekarz leki medycyna chińska Ministerstwo Zdrowia nfz NHS odwołanie wizyty oliwka ospa wietrzna oświadczenie pacjent pijawki pokarm prawo medyczne proktolog recepta refundacja rozgrzewka rytmy sanatorium specjalizacje lekarskie sport szczepionka sąd WHO wizyta lekarska wyrok zioła zmiana strefy czasowej świadczenia medyczne świadczenie zdrowotne

• z należytą starannością,
• przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych,
• w warunkach odpowiadających określonym w przepisach prawa wymaganiom fachowym i sanitarnym.

Ponadto, przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, osoby wykonujące zawód medyczny zobowiązane są do kierowania się zasadami etyki zawodowej.

Lukas

Related Posts

Przeczytaj również x